Nạp tiền vào Tài khoản (Gạch thẻ chậm)STT Serial Thẻ Loại thẻ Mệnh giá Thời gian Tình Trạng